ABOUT

Principal Officers / Senior Management

President
Ms.Charu Singh
President
Senior Vice President
Vice President
Shri Rajiv Singh
Shri Sanjay Ahuja
Shri Rajeev Tomar
Shri Kapil Sachdeva
Shri Rudra Nath Jha
Shri Tarun Gupta